ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ ഈ 5 ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ…

നല്ല വ്യക്തിത്വം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദിനചര്യകളിൽ ചെറിയ … Read more

ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. ക്‌ളാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ! രഹസ്യം പുറത്ത്.

ഇന്നത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മറന്ന് പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ കുറെ നേരം എടുത്തത് ശേഷമായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്നാൽ … Read more