വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ. 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ആളുകൾക്കും 10,000 രൂപ പെൻഷൻ

പല മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പെൻഷൻ തുക ഒരു വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി അനുസരിച്ചു , അറുപത് വയസ്സിനു ശേഷം, ഇത് അവരുടെ ഒഴിവുസമയമായി … Read more

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചവർ പുറത്താക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത് ശ്രെദ്ധിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് !

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഭൂമി ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും സ്വന്തമായി വീടുലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഒട്ടനവധി അപേക്ഷകളാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. … Read more