വെറും 30 രൂപയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന വഴി 5 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരൂ..

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന വഴി ഇന്ത്യയിലെ 50 കോടി ദരിദ്രർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നു. പി‌എം‌ജെ‌ഐ പദ്ധതിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് … Read more