നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നെറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടാനായി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെയ്യണ്ട ഒരു പുതിയ കാര്യം. ആരും ശ്രെദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പ്രധാന വിവരം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്മാർട്ട്‌ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ വിരളം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സാഹചര്യം കൊണ്ടും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഫോൺ ഉണ്ടാകാം. പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും … Read more